Dokumentumok

A tanév rendje

A 2013/2014. tanév rendje

Javító- és osztályozóvizsga: 2013. augusztus vége 9 óra
Tankönyvosztás: 2013. augusztus vége 9-17 óra
Tanévnyitó ünnepély
és első tanítási nap:
2013. szeptember 1. 8 óra

Őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. október 26. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2013. november 5. (hétfő)

Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013.december 20. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2014. január 6. (hétfő)

Tavaszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. április 17.
A szünet utáni első tanítási nap: 2014. április 22.

Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.

Tanévzáró és ballagási ünnepély

  2014. június14..szombat 17 óra  

A változtatás jogát fenntartjuk!

Környezetvédelmi és Egészségnevelési programunk

Házirend

CsatolmányMéret
Házirend (PDF)290.9 KB

I. Kötelességeink

1.     Érkezés: Az iskolába fél 8 és háromnegyed 8 óra között érkezünk. A gyülekezés helyét a napos nevelő dönti el. Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a tanteremben (alsó tagozat) vagy a folyosón (felső tagozat) csendesen társalogva gyülekezünk.
Iskolába érkezve (vagy első találkozás esetén) a napszaknak megfelelően illendően, előre köszönünk nevelőinknek, az iskola alkalmazottainak, az érkező vendégeinknek és diáktársainknak. Az alábbi köszönési módokat hangosan és érthetően alkalmazzuk:

o    Jó reggelt kívánok!

o    Jó napot kívánok!

o    Jó estét kívánok!

o    Viszontlátásra!

o    Szervusztok! – Heló!

o    Gyülekezés: jó idő esetén az udvaron, rosz idő esetén a folyosón.

 

2.     A tanórák rendje

o    8.00 - 8.45

o    9.00 - 9.45

o    10.05 - 10.50

o    11.00 - 11.45

o    11.55 - 12.40

o    12.50 - 13.35

o    13.45 - 14.30

Az óraközi 10 perces szünetekben:

o    alsó tagozatban követem az ügyeletes nevelő és a tanító néni utasítását

o    felső tagozatban osztályommal fegyelmezetten a hetes tanuló irányításával – átmegyünk a következő szaktanterembe, ahol felkészülünk az órára.

A 20 perces szünetben: helyünkön elfogyasztjuk a tízórainkat, a napközis tanulók pedig külön rend szerint az étkezdében teszik ugyanezt.

A SZÜNET A FELFRISSÜLÉS IDEJE, DE BECSÖNGETÉSKOR MÁR A HELYEMEN VÁROM A NEVELŐT.

3.     Ha hetesek vagyunk, gondoskodunk a tanterem rendjéről, a tábla tisztaságáról, a tanterem szellőztetéséről. Megállapítjuk a hiányzókat és jelentjük őket az órát tartó nevelőnek. Ügyelünk arra, hogy a tantermet rendben és tisztán adjuk át a következő osztálynak. Hetesi teendőinket párban látjuk el, az előbbi feladatok elvégzéséért mindketten felelősséggel tartozunk.
 

4.     Ügyelünk az iskola vagyontárgyainak megőrzésére és tisztaságára. Héjas magvakat és rágógumit nem hozunk az iskolába. Tudomásul vesszük, hogy a szándékos rongálás (firkálás) a legsúlyosabb vétség, ezért megértjük, hogy az általunk okozott kárt meg kell térítenünk.
 

5.     Lelki és fizikai erőszakot semmilyen körülmények között nem alkalmazhatunk. Tudomásul vesszük, hogy ez a legsúlyosabb vétség.
 

6.     A mobil telefonjainkat magunknál tarthatjuk, de nem látható helyen. Tudomásul vesszük, hogy készülékeinkért az iskola felelősséget nem vállal. Elfogadjuk, hogy készülékeinket csak kikapcsolt állapotban tarthatjuk. Használata csak indokolt esetben (veszély esetén) engedélyezett.
 

7.     Nevelőinkkel és társainkkal szemben tisztelettudóan viselkedünk, trágár szavakat soha nem használunk.
 

8.     A balesetvédelmi előírásokat betartjuk. Vigyázunk egymás testi épségére.
Tudomásul vesszük, hogy az iskola nem alkalmas a rohanásra és a hangoskodásra, kiabálásra. Amennyiben balesetet okozunk vagy észlelünk, azonnal jelentjük a közelünkben tartózkodó nevelőnek, iskolai dolgozónak.
 

9.     Az ellenőrző nagyon fontos, kötelező taneszköz. Ezért minden órára, felszólítás nélkül előkészítjük. A bejegyzéseket a nevelő saját kezű aláírásával érvényesítjük, majd a szüleinkkel aláíratjuk naponta, de legalább hetente.
Ellenőrző hiányában ugyanolyan eljárásban részesülök, mint más egyéb taneszközeim otthonhagyásáért.
 

10.   Kötelességünk, hogy a házi feladatokat (szóbeli, írásbeli) képességeinknek megfelelően maradéktalanul elvégezzük. Ennek elmulasztása a magatartás-szorgalom értékelési rendszerében kerül szankcionálásra.
 

11.   Rendkívüli esetben szüleink személyesen vagy ellenőrző könyv útján kérhetnek engedélyt számunkra évente egyszer 3 napra az osztályfőnöktől, több napra az iskola igazgatójától az iskolából való távolmaradásra.
 

12.   Amennyiben tanítási óráról háromszor késünk, először az iskolaigazgatónál jelentkezünk.
„Csak” késésnek minősül, ha becsengetés után 15 percen belül megérkezek a foglalkozásra.
„ Igazolatlan” óra – ha becsengetés után több mint 15 percet késünk, de tudomásul vesszük, hogy akkor is be kell mennünk órára.
 

13.   Az iskola foglalkozásait és területét mindaddig el nem hagyhatjuk, amíg az utolsó óránknak vége nincs. Rendkívüli esetben a szülő írásos vagy személyes-telefonos kérelmére az osztályfőnök, napközis, tanulószobás nevelő engedélyezheti. Testnevelés óra alóli felmentést, a szülő mindkét félévben egyszer kérhet, egyéb esetben csak orvosi igazolást fogadunk el.
 

14.   Sportegyesületi, vagy más egyesületi tagságunkat az iskola igazgatójának írásban bejelentjük. Tudomásul vesszük, hogy az osztályfőnök véleménye alapján nem megfelelő tanulmányi eredmény esetén – az iskola igazgatója kezdeményezhet az egyesületi tagság időszakos felfüggesztését.
 

15.   Tudjuk, hogy az iskola rendezvényein, az ünnephez méltóan kötelesek vagyunk részt venni:

o    Tanévnyitó ünnepély

o    Október 6. - Aradi vértanúk napja

o    Október 23. - Nemzeti ünnep

o    Farsangi Karnevál

o    Március 15. - Nemzeti ünnep

o    Június 4. - A nemzeti összetartozás napja

o    Tanévzáró és ballagási ünnepély
 

16.   Iskolánk iránti tiszteletünket azzal is kifejezzük, hogy az iskolába ápoltan, tiszta és szolid, – nem feltűnő – öltözetben érkezünk. Tudomásul vesszük, hogy – egészségügyi okokból és balesetveszélyből eredően- a top- viselet és a testékszerek, műköröm használata nem engedélyezett.

Ünnepi viseletünk:

Lányok:

o    egyszerű sötét szoknya (fekete)

o    egyszerű fehér blúz

Fiúk:

o    egyszerű sötét szövet nadrág (fekete)

o    egyszerű fehér ing

o    sötét nyakkendő

Sportfelszerelésünk:

o    fehér – rövid ujjú póló

o    fekete – tornanadrág

o    fehér zokni

o    fehér talpú tornacipő

Egyéb iskola rendezvények: iskolai emblémával ellátott pólót viselünk.

17.   Tudomásul vesszük, hogy életet veszélyeztető szereket, anyagokat, eszközöket semmilyen körülmények között nem hozhatjuk az iskolába: Különösen egészségre ártalmas szerek:

o    alkohol

o    cigaretta

o    drog

o    doppingszer

Veszélyes eszközök:

o    szúró-vágó fojtó-ütő eszközök

o    tűzszerszámok (gyufa, gyújtó, petárda, stb.)
 

18.   Az utca „híd” az iskolánk és az otthonunk között. Ezért ott is kulturáltan, az iskolai magatartási normák szerin, a házirendünk szellemében közlekedünk és viselkedünk.
 

II. Jogaink

1.     Lehetőségünk van arra, hogy problémánkkal – egyénileg vagy csoportosan – a szaktanárt, az osztályfőnököt, az igazgatóhelyettest vagy az igazgatót megkeressük. (A sorrend ajánlott.)
 

2.     Jogunk van ahhoz, hogy képviselőink útján, vagy diákközgyűlésen az iskola életével kapcsolatos kérdésekről véleményt nyilvánítsunk. Felvetéseinkre képviselőink útján, vagy diákközgyűlésen választ kapjunk.
 

3.     A diákönkormányzatnak kötelező véleményezései joga van minden olyan kérdésben, amely a tanulói létszám legalább 50%-át érinti.

4.     Közös egyezség alapján jogunk van egy tanítás nélküli munkanap programjának eldöntéséhez, és időpontjának megválasztásához. (A nevelőtestület véleményének kikérése mellett.)
 

5.     Érdeklődésünknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe és egyéb délutáni foglalkozásokra járhatunk, ehhez hasonlók szervezését kezdeményezhetjük.
 

6.     Jogunk van ahhoz, hogy szükség esetén az ajánlott korrepetálásokon részt vegyünk, segítséget kérjünk.
 

7.     Minden esetben tájékoztatást kapunk az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről.
 

8.     Élhetünk azzal a jogunkkal, hogy egy napon két témazáró dolgozatnál tanáraink többet ne írassanak velünk és időben tudomásunkra hozzák a megírás időpontját.
 

9.     Szüleinkkel együtt jogunk van részt venni a fogadóórákon, ahol saját munkánkat értékelik.
 

10.   Jogunk van ahhoz, hogy dolgozatainkat legkésőbb két héten belül értékelve visszakapjuk. Indokolt esetben javítási lehetőséget kérhetünk.
 

11.   Jogunk van ahhoz, hogy nevelő felügyeletével az iskola helyiségeit, (tornacsarnokot) eszközeit, tanítási időn kívül is, összejöveteleinknek ingyen-bérmentve használjuk.
 

12.   Az iskola könyvtárát kölcsönzés céljából bármikor igénybe vehetjük, a számítógépeket a számítástechnika tanár felügyeletével használhatjuk.
 

13.   Jogunk van az ingyenes tankönyvellátáshoz, étkezéshez, integrációs rendezvényekhez – juttatásokhoz abban az esetben, ha az előírt feltételeknek megfelelünk.
 

III. Fegyelmezés

Aki a házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmezés formái:

 • Figyelmeztetés négy szem közt
 • Figyelmeztetés osztályközösség előtt
 • Írásbeli figyelmeztetés
 • Írásbeli intés
 • Igazgatói figyelmeztetés
 • Igazgatói intés
 • Tantestületi fegyelmi eljárás
 • Gyermekjóléti szolgálat értesítése

Írásbeli figyelmeztetés, esetjelző lap kitöltése és rendőrségi intézkedés kérése szükség esetén.
 

Fegyelmi intézkedések fokozatai:

 • megrovás
 • szigorú megrovás
 • kedvezmények, juttatások csökkentése (megvonása)
 • kártérítési kötelezettség
 • áthelyezés másik osztályba vagy iskolába
   

IV. Jutalmazás

Év közben:

 • Szaktanári dicséret írásban
 • Osztályfőnöki dicséret írásban
 • Igazgatói dicséret írásban
 • Igazgatói dicséret a tanulóközösség előtt (rádióban vagy ünnepélyeken)

Év végén:

 • Szaktanári dicséret a bizonyítványba
 • Általános tantestületi dicséret a bizonyítványba
 • Elismerő Oklevél
 • Díszoklevél
 • Jutalomkönyv
 • RÓNAY–díj (a végzős tanulók esetében)
  (önkormányzati díj)
 • a „Jó tanuló – jó sportoló” – díj
  (önkormányzati díj)
 •  

V. Zárórendelkezések

 • Iskolánk házirendje az általános iskola 1. évfolyamának első tanítási napjától, ballagásunk napjáig ránk nézve kötelező érvényű.
 • A házirendet időről-időre szükség szerint módosítjuk.

Órarend

Alsó tagozat 2013/2014-es tanév II. félév

1. osztály

 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. magyar magyar matematika testnevelés magyar
2. matematika matematika testnevelés környezet magyar
3. matematika testnevelés erkölcstan/hittan matematika matematika
4. testnevelés rajz magyar magyar néptánc
5. technika rajz magyar ének ének
6. egyéni fejl.        

2. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. magyar matematika testnevelés magyar testnevelés
2. matematika testnevelés matematika magyar magyar
3. testnevelés magyar magyar matematika magyar
4. ének környezet magyar technika rajz
5. -   hittan néptánc rajz
6. egyéni fejl.     egyéni fejl.  

3. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. magyar magyar matematika matematika technika
2. magyar magyar környezet magyar ének
3. matematika rajz magyar magyar környezet
4. informatika technika néptánc testnevelés magyar
5.   egyéni fejl. egyéni fejl.   magyar
6.     hittan    

4. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. néptánc testnevelés magyar angol technika
2. magyar matematika magyar testnevelés énrek
3. magyar angol matematika matematika környezet
4. angol magyar környezet magyar magyar
5. matematika informatika rajz   magyar
6. egyéni fejl. egyéni fejl.      
7.          

 

Felső tagozat 2013/2014-es tanév II.félév

5. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. magyar3 term.ismeret1 matematika5 magyar3 termismeret6
2. testnevelés angol4 történelem4 matematika5 angol2
3. term.ismeret1 magyar3 testnevelés angol3 magyar3
4. történelem4 matematika5 erkölcstan1 / hittan4 ének4 testnevelés
5. matematika5 magyar3 rajz2 testnevelés technika L5/F6
6.   testnevelés   osztályfőnöki5  
7.          

6. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. matematika5 történelem4 - matematika6 -
2. osztályfőnöki2 termismeret2 matematika5 történelem4 termismeret1
3. angol2 fizika1 angol1 testnevelés testnevelés
4. magyar3 magyar3 testnevelés magyar3 magyar3
5. informatika6 testnevelés ének4 angol4 rajz2
6. testnevelés technika F5 technika L4    
7. hittan        

7. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. biológia1 magyar3 történelem4 kémia5 magyar3
2. angol1 biológia1 magyar3 osztályfőnöki1 matematika5
3. történelem4 matematika5 magyar3 fizika6 fizika5
4. matematika5 testnevelés angol2 földrajz4 angol2
5. technika F4/L2 rajz2 testnevelés informatika6 testnevelés
6. ének2        
7. hittan        

8. osztály

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. földrajz2 technika L2 technika F1 történelem4 földrajz1
2. magy.I.3/mat.II.5 magy.I.3/mat.II.5 angol2 angol2 magyar közös 3
3. magy.II.3/mat.I.5 történelem4 ének2 magy.II.3/mat.I.5 angol2
4. biológia1 informatika6 magy.I.3/mat.II.5 fizika5 kémia5
5. testnevelés kémia5 magy.II.3/mat.I.5 rajz2 osztályfőnöki4
6. +matematika +magyar8 testnevelés testnevelés +angol4
7. hittan        

 

Csengetési rend

Óraközi szünetek

mettől meddig hossz megjegyzés
8.45 9.00 15 perc az alsó tagozatosok reggeliszünete
9.45 10.05 20 perc a felső tagozatosok reggeliszünete
10.50 11.00 10 perc  
11.45 11.55 10 perc  
12.40 12.50 10 perc  
13.35 13.45 10 perc  

Pedagógiai program

CsatolmányMéret
ped_prog.pdf221.62 KB
ped_prog.odt55.53 KB
ped_prog.doc377.5 KB

Az alábbi hivatkozásra kattintva különböző formátumokban érhető el az iskola pedagógiai programja:

IMIP

CsatolmányMéret
imip.pdf91.62 KB

Az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el az iskola intézményi minőségirányítási programja:

Pályázatok

Rendszeresen figyelemmel kísérjük az oktatási intézmények számára kiírt pályázatokat, hisz a ma iskolája csak ezek által tud fejlődni, ezért fontos feladatunk a pályázatok megírása és lebonyolítása. Szerencsére sikeresek vagyunk és lehetőséghez mérten nagyon jónak mondható az így nyert összegekből történt fejlesztések kivitelezése.

A nyertes pályázatok

Iskoláknak

 1. OKM Minőségbiztosítási - teljesítménymotivációs pályázati alap
 2. OKM Esélyegyenlőségi - képesség-kibontakoztató és integrációs pályázat
 3. OKM Informatikai közbeszerzési pályázat
 4. IPR

Diákoknak

 1. OKM Útravaló ösztöndíj - Út a középiskolába
 2. IPR

Tanári végzettségek

Név Munkakör Alkalmazás módja Végzettség Intézmény
Bábel Lászlóné Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Technikai szakkollégium
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Tolnainé - írás-olvasás tanítás 1-4. o.
 • Alapfokú Internet
 • Népi játék- és táncszervező
 • Beszédpercepciós diagnosztika
 • Dyslexia - prevenció
 • Tanulásmódszertan
 • Drogprevenció
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Konfliktuskezelés
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  105/1986
Deák Ildikó
tanácsos
Rajz tanár, hon- és népismeret, tanító, igazgatóhelyettes határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Rajz szakkollégium
 • Kézműves-fazekas tanfolyam
 • Heurisztikus olvasás
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Montessori pedagógia
 • Alapfokú Internet
 • Népi játék- és táncszervező
 • Népi játszóház-vezető
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Konfliktuskezelés
 • Életvezetési ismeretek (Csendes Éva)
 • "Accessing The Artist Within" tanfolyam (Carol Ann)
 • Projektpedagógia
 • Nem szakrendszerű oktató
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Változásmenedzsment
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Kooperatív tanulási technikák
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  179/1986.
 • Magyar Művelődési Intézet
  242/2002.
 • Hagyományok Háza
  2002
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola
  1994/67
 • Magyarországi Montessori Egyesület
  1999/05
Kálvin Jánosné Tanító, gyógypedagógiai asszisztens határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Gyógypedagógiai asszisztens
 • Alsó tagozatos komplex tanf.
 • Alapfokú Internet
 • Konfliktuskezelés
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Drogprevenció
 • Logopédia
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Kooperatív tanulás
 • Differenciálás az oktatásban
 • Interaktív táblakezelői tanfolyam
 • Esztergomi Tanítóképző Főiskola
  815/1978.
 • Nemzeti Szakképzési Intézet
  Budapest PF-F. 104618
Klauz Dénes Földrajz-technika, kémia-természetismeret szakos tanár határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Állattenyésztő üzemmérnök
 • Kémia szakos általános iskolai tanár
 • Földrajz szakos általános iskolai tanár
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Számítógép-kezelői tanfolyam
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Véleményem szerint II. (Csendes Éva)
 • Képesség- és készségfejlesztés, filmadatbázis (National Geographic Channel)
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola
  48/1986.
 • Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
  30/1993.
 • ELTE Tanárképző Budapest
  47/1998.
Klauzné Keresztes Ágota Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Rajz szakkollégium
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Alapfokú Internet
 • Színjátszó-rendező
 • Logopédia tanfolyam
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Kooperatív tanítás
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Véleményem szerint II. (Csendes Éva)
 • Angol tanfolyam
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  57/1989.
Kocsis Gábor Testnevelő tanár, sportedző határozott idejű munkaszerződés
 • Testnevelő
 • Birkózás edző
 • Budai Sportoktató Akadémia BIR-2/2005-Bp. 33896201
Kubikné Kis Judit Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német szakos tanár határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Német szakos tanár
 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • Janus Pannonius Tudományegyetem
  279/1989
   
Kucsera Jánosné Iskolatitkár, közalkalmazotti tanács elnöke határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Okatatásszervező
 • Számítógép-kezelő
 • Iskolatitkár
 • Könyvelő
 • ECDL
 • Bázis Oktatásszervező és Szolgáltató Iroda Budapest 12-4/2001.
 • Gépipari Tudományos Egyesület Sz-8/1998.
 • Közép-európai Továbbképző Központ Budapest 11-45/1995
Lovas Istvánné Tanító, alsós munkaközösségvezető határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Könyvtár szakkollégium
 • Alapfokú Internet
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Dyslexia-prevenció
 • Számítógép használói tanfolyam
 • Interaktív táblakezelői tanfolyam
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Konfliktuskezelés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Kooperatív tanulási technikák
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  48/1982.
Marton Ilona
főtanácsos
"Genius Apáczai Diploma" díjas
"Teleki Blanka" díjas
Biológia-technika szakos tanár, igazgató határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Biológia–mezőgazdasági ismeretek szakos általános iskolai tanár
 • Pedagógiai előadó
 • Alapfokú Internet
 • OKJ Számítógép-kezelő használó vizsga
 • Vizsgáztató tanfolyam
 • ECDL Számítógép használói jogosítvány
 • Közoktatásvezető
 • Kistérségi tanügyigazgatási szakértő
 • Változásmenedzsment tréning
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Drogprevenció
 • JGYTF Szeged 449/1980.
 • JATE Szeged 213/1988.
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  2004/6318
 • Szegedi Egyetem, Bölcsésztudományi Kar
  339/2007.
Nagy Jánosné
tanácsos
Ének-magyar, énekkar, néptánc, diákönkormányzat vezető határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Bábcsoport-vezetői tanfolyam
 • Népi játék- és táncvezető
 • Ének szakkollégium
 • Alapfokú Internet
 • Népi játszóház-vezető
 • Számítógép kezelői tanfolyam
 • Nem szakrendszerű oktatás
 • Tanulásmódszertan
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Drogprevenció
 • Konfliktuskezelés
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Esztergomi Tanítóképző Főiskola 44/1983.
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola
  1993.
 • Magyar Művelődési Intézet
  241/2002.
 • Hagyományok Háza
  2002.
Nemes Mária Tanár - angol, földrajz, informatika határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Középiskolai tanár
 • Szegedi Tudományegyetem TTK - földrajz MSc
 • NYME BTK - angol nyelv és irodalom BA - 88/2008
Pribék Mihályné Takarító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Textilfestő és kikészítő
 • Budapesti Textilfestő Szakmunkásképző Iskola
Röck István Karbantartó határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános Iskola
 • Általános Iskola Kakucs
Röck Istvánné Takarító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Kozmetikai és vegyi cikk eladó
 • Szász Ferenc Iparcikk és Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola Budapest 153/1981.
Schulcz Éva Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Rajz szakkollégium
 • Alapfokú internet
 • Beszédpercepciós diagnosztika
 • Dyslexia - prevenció
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Drogprevenció
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Konfliktuskezelés
 • Metafizikai terapeuta
 • Speciális tanácsadó
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  48/1984.
 • Nemzetközi Matematikai Oktató-Kutató Intézet
  13/0861-04
Serfelné Szaller Edit
Pest Megyei Tanítási Verseny különdíjasa
2009 - Az Év Tanítója, Ezüst fokozat
Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Alapfokú Internet
 • Népi játék szakkollégium
 • Heurisztikus írás-olvasás tanítás
 • Számítógép kezelői tanfolyam
 • Drogprevenció
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Interaktív táblakezelői
 • Környezeti nevelés az erdőben
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Véleményem szerint II. (Csendes Éva)
 • Kooperatív tanítás
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak 90/1994.
Varró Ágnes
2008 - Az Év Tanítója, Arany fokozat
Zenit 41 Apáczai díjas
Tanító, informatika (7-8.o.) határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Számítástechnikai programozó
 • Matematika spec.koll.
 • Heurisztikus olvasás tanítás
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Népi játék- és táncvezető
 • Interaktív táblakezelői tanfolyam
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Drogprevenció
 • Kompetencia alapú oktató
 • Kooperatív tanítási technikák
 • Környezeti nevelés az erdőben
 • Differenciáló nevelés, oktatás
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola 110/1989.
 • Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Főiskola 09/1999.
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola 1993.
Tóth Katalin Testnevelés határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
 • ELTE Tanítóképző Szak
  ELTE-TÓK-0090/2012
Volfné Németh Noémi Matematika, rajz, szakszervezeti bizalmi határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Matematika – rajz szakos általános iskolai tanár
 • Alapfokú Internet
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Drogprevenció
 • Interaktív táblakezelés
 • Nem szakrendszerű oktatás
 • Kooperatív tanítási technikák
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Számítógép kezelői tanfolyam
 • Osztályfőnöki alaptanfolyam
 • JGYTF Szeged 340/1987.