Kompetencia alapú oktatás

Általában a kompetenciáról

A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők.

A tanár elismeri az egyéni különbségeket minden területen, megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, eltökélt a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése iránt. A tanár kész a tanulók erősségeit a fejlődés alapjaiként, hibáikat a tanulás lehetőségeiként kezelni.

A tanár előmozdítja a tanulók reflektálását a korábbi ismeretekre, összekapcsolja az új tudást a már ismertekkel, lehetőségeket teremt az aktív részvételre, és arra ösztönzi őket, hogy ismerjék fel felelősségüket saját tanulási feladataik kijelölésében.

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (suliNova)

Kulcskompetenciák

 • Anyanyelvi kommunikáció
 • Idegen nyelvi kommunikáció
 • Matematikai kompetencia
 • Természettudományos kompetencia
 • Digitális kompetencia
 • A hatékony, önálló tanulás
 • Szociális és állampolgári kompetencia
 • Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.

Képességek fejlődése

 • A: átlagos, közepes tempó és szint
 • B: csodagyerek, de nem lesz csodafelnőtt
 • C: kezdetben gyorsabb, de alacsonyabb szinten megáll
 • D: későn érő, sokáig lemaradó, de végül élre kerül
 • E: ugyanolyan végső szint, mint B, de később gyorsul fel a fejlődése
 • F: kiemelkedő tehetség és később is beváltja a hozzá fűzött reményeket (pl. mert időben felismerték a tehetségét)

Munkaformák

 • frontális munka
 • csoportmunka
 • páros munka
 • tanulópárban folyó munka
 • részben egyénre szabott munka
 • teljesen egyénre szabott munka
 • rétegmunka