Házirend

CsatolmányMéret
Házirend (PDF)290.9 KB

I. Kötelességeink

1.     Érkezés: Az iskolába fél 8 és háromnegyed 8 óra között érkezünk. A gyülekezés helyét a napos nevelő dönti el. Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a tanteremben (alsó tagozat) vagy a folyosón (felső tagozat) csendesen társalogva gyülekezünk.
Iskolába érkezve (vagy első találkozás esetén) a napszaknak megfelelően illendően, előre köszönünk nevelőinknek, az iskola alkalmazottainak, az érkező vendégeinknek és diáktársainknak. Az alábbi köszönési módokat hangosan és érthetően alkalmazzuk:

o    Jó reggelt kívánok!

o    Jó napot kívánok!

o    Jó estét kívánok!

o    Viszontlátásra!

o    Szervusztok! – Heló!

o    Gyülekezés: jó idő esetén az udvaron, rosz idő esetén a folyosón.

 

2.     A tanórák rendje

o    8.00 - 8.45

o    9.00 - 9.45

o    10.05 - 10.50

o    11.00 - 11.45

o    11.55 - 12.40

o    12.50 - 13.35

o    13.45 - 14.30

Az óraközi 10 perces szünetekben:

o    alsó tagozatban követem az ügyeletes nevelő és a tanító néni utasítását

o    felső tagozatban osztályommal fegyelmezetten a hetes tanuló irányításával – átmegyünk a következő szaktanterembe, ahol felkészülünk az órára.

A 20 perces szünetben: helyünkön elfogyasztjuk a tízórainkat, a napközis tanulók pedig külön rend szerint az étkezdében teszik ugyanezt.

A SZÜNET A FELFRISSÜLÉS IDEJE, DE BECSÖNGETÉSKOR MÁR A HELYEMEN VÁROM A NEVELŐT.

3.     Ha hetesek vagyunk, gondoskodunk a tanterem rendjéről, a tábla tisztaságáról, a tanterem szellőztetéséről. Megállapítjuk a hiányzókat és jelentjük őket az órát tartó nevelőnek. Ügyelünk arra, hogy a tantermet rendben és tisztán adjuk át a következő osztálynak. Hetesi teendőinket párban látjuk el, az előbbi feladatok elvégzéséért mindketten felelősséggel tartozunk.
 

4.     Ügyelünk az iskola vagyontárgyainak megőrzésére és tisztaságára. Héjas magvakat és rágógumit nem hozunk az iskolába. Tudomásul vesszük, hogy a szándékos rongálás (firkálás) a legsúlyosabb vétség, ezért megértjük, hogy az általunk okozott kárt meg kell térítenünk.
 

5.     Lelki és fizikai erőszakot semmilyen körülmények között nem alkalmazhatunk. Tudomásul vesszük, hogy ez a legsúlyosabb vétség.
 

6.     A mobil telefonjainkat magunknál tarthatjuk, de nem látható helyen. Tudomásul vesszük, hogy készülékeinkért az iskola felelősséget nem vállal. Elfogadjuk, hogy készülékeinket csak kikapcsolt állapotban tarthatjuk. Használata csak indokolt esetben (veszély esetén) engedélyezett.
 

7.     Nevelőinkkel és társainkkal szemben tisztelettudóan viselkedünk, trágár szavakat soha nem használunk.
 

8.     A balesetvédelmi előírásokat betartjuk. Vigyázunk egymás testi épségére.
Tudomásul vesszük, hogy az iskola nem alkalmas a rohanásra és a hangoskodásra, kiabálásra. Amennyiben balesetet okozunk vagy észlelünk, azonnal jelentjük a közelünkben tartózkodó nevelőnek, iskolai dolgozónak.
 

9.     Az ellenőrző nagyon fontos, kötelező taneszköz. Ezért minden órára, felszólítás nélkül előkészítjük. A bejegyzéseket a nevelő saját kezű aláírásával érvényesítjük, majd a szüleinkkel aláíratjuk naponta, de legalább hetente.
Ellenőrző hiányában ugyanolyan eljárásban részesülök, mint más egyéb taneszközeim otthonhagyásáért.
 

10.   Kötelességünk, hogy a házi feladatokat (szóbeli, írásbeli) képességeinknek megfelelően maradéktalanul elvégezzük. Ennek elmulasztása a magatartás-szorgalom értékelési rendszerében kerül szankcionálásra.
 

11.   Rendkívüli esetben szüleink személyesen vagy ellenőrző könyv útján kérhetnek engedélyt számunkra évente egyszer 3 napra az osztályfőnöktől, több napra az iskola igazgatójától az iskolából való távolmaradásra.
 

12.   Amennyiben tanítási óráról háromszor késünk, először az iskolaigazgatónál jelentkezünk.
„Csak” késésnek minősül, ha becsengetés után 15 percen belül megérkezek a foglalkozásra.
„ Igazolatlan” óra – ha becsengetés után több mint 15 percet késünk, de tudomásul vesszük, hogy akkor is be kell mennünk órára.
 

13.   Az iskola foglalkozásait és területét mindaddig el nem hagyhatjuk, amíg az utolsó óránknak vége nincs. Rendkívüli esetben a szülő írásos vagy személyes-telefonos kérelmére az osztályfőnök, napközis, tanulószobás nevelő engedélyezheti. Testnevelés óra alóli felmentést, a szülő mindkét félévben egyszer kérhet, egyéb esetben csak orvosi igazolást fogadunk el.
 

14.   Sportegyesületi, vagy más egyesületi tagságunkat az iskola igazgatójának írásban bejelentjük. Tudomásul vesszük, hogy az osztályfőnök véleménye alapján nem megfelelő tanulmányi eredmény esetén – az iskola igazgatója kezdeményezhet az egyesületi tagság időszakos felfüggesztését.
 

15.   Tudjuk, hogy az iskola rendezvényein, az ünnephez méltóan kötelesek vagyunk részt venni:

o    Tanévnyitó ünnepély

o    Október 6. - Aradi vértanúk napja

o    Október 23. - Nemzeti ünnep

o    Farsangi Karnevál

o    Március 15. - Nemzeti ünnep

o    Június 4. - A nemzeti összetartozás napja

o    Tanévzáró és ballagási ünnepély
 

16.   Iskolánk iránti tiszteletünket azzal is kifejezzük, hogy az iskolába ápoltan, tiszta és szolid, – nem feltűnő – öltözetben érkezünk. Tudomásul vesszük, hogy – egészségügyi okokból és balesetveszélyből eredően- a top- viselet és a testékszerek, műköröm használata nem engedélyezett.

Ünnepi viseletünk:

Lányok:

o    egyszerű sötét szoknya (fekete)

o    egyszerű fehér blúz

Fiúk:

o    egyszerű sötét szövet nadrág (fekete)

o    egyszerű fehér ing

o    sötét nyakkendő

Sportfelszerelésünk:

o    fehér – rövid ujjú póló

o    fekete – tornanadrág

o    fehér zokni

o    fehér talpú tornacipő

Egyéb iskola rendezvények: iskolai emblémával ellátott pólót viselünk.

17.   Tudomásul vesszük, hogy életet veszélyeztető szereket, anyagokat, eszközöket semmilyen körülmények között nem hozhatjuk az iskolába: Különösen egészségre ártalmas szerek:

o    alkohol

o    cigaretta

o    drog

o    doppingszer

Veszélyes eszközök:

o    szúró-vágó fojtó-ütő eszközök

o    tűzszerszámok (gyufa, gyújtó, petárda, stb.)
 

18.   Az utca „híd” az iskolánk és az otthonunk között. Ezért ott is kulturáltan, az iskolai magatartási normák szerin, a házirendünk szellemében közlekedünk és viselkedünk.
 

II. Jogaink

1.     Lehetőségünk van arra, hogy problémánkkal – egyénileg vagy csoportosan – a szaktanárt, az osztályfőnököt, az igazgatóhelyettest vagy az igazgatót megkeressük. (A sorrend ajánlott.)
 

2.     Jogunk van ahhoz, hogy képviselőink útján, vagy diákközgyűlésen az iskola életével kapcsolatos kérdésekről véleményt nyilvánítsunk. Felvetéseinkre képviselőink útján, vagy diákközgyűlésen választ kapjunk.
 

3.     A diákönkormányzatnak kötelező véleményezései joga van minden olyan kérdésben, amely a tanulói létszám legalább 50%-át érinti.

4.     Közös egyezség alapján jogunk van egy tanítás nélküli munkanap programjának eldöntéséhez, és időpontjának megválasztásához. (A nevelőtestület véleményének kikérése mellett.)
 

5.     Érdeklődésünknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe és egyéb délutáni foglalkozásokra járhatunk, ehhez hasonlók szervezését kezdeményezhetjük.
 

6.     Jogunk van ahhoz, hogy szükség esetén az ajánlott korrepetálásokon részt vegyünk, segítséget kérjünk.
 

7.     Minden esetben tájékoztatást kapunk az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről.
 

8.     Élhetünk azzal a jogunkkal, hogy egy napon két témazáró dolgozatnál tanáraink többet ne írassanak velünk és időben tudomásunkra hozzák a megírás időpontját.
 

9.     Szüleinkkel együtt jogunk van részt venni a fogadóórákon, ahol saját munkánkat értékelik.
 

10.   Jogunk van ahhoz, hogy dolgozatainkat legkésőbb két héten belül értékelve visszakapjuk. Indokolt esetben javítási lehetőséget kérhetünk.
 

11.   Jogunk van ahhoz, hogy nevelő felügyeletével az iskola helyiségeit, (tornacsarnokot) eszközeit, tanítási időn kívül is, összejöveteleinknek ingyen-bérmentve használjuk.
 

12.   Az iskola könyvtárát kölcsönzés céljából bármikor igénybe vehetjük, a számítógépeket a számítástechnika tanár felügyeletével használhatjuk.
 

13.   Jogunk van az ingyenes tankönyvellátáshoz, étkezéshez, integrációs rendezvényekhez – juttatásokhoz abban az esetben, ha az előírt feltételeknek megfelelünk.
 

III. Fegyelmezés

Aki a házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmezés formái:

 • Figyelmeztetés négy szem közt
 • Figyelmeztetés osztályközösség előtt
 • Írásbeli figyelmeztetés
 • Írásbeli intés
 • Igazgatói figyelmeztetés
 • Igazgatói intés
 • Tantestületi fegyelmi eljárás
 • Gyermekjóléti szolgálat értesítése

Írásbeli figyelmeztetés, esetjelző lap kitöltése és rendőrségi intézkedés kérése szükség esetén.
 

Fegyelmi intézkedések fokozatai:

 • megrovás
 • szigorú megrovás
 • kedvezmények, juttatások csökkentése (megvonása)
 • kártérítési kötelezettség
 • áthelyezés másik osztályba vagy iskolába
   

IV. Jutalmazás

Év közben:

 • Szaktanári dicséret írásban
 • Osztályfőnöki dicséret írásban
 • Igazgatói dicséret írásban
 • Igazgatói dicséret a tanulóközösség előtt (rádióban vagy ünnepélyeken)

Év végén:

 • Szaktanári dicséret a bizonyítványba
 • Általános tantestületi dicséret a bizonyítványba
 • Elismerő Oklevél
 • Díszoklevél
 • Jutalomkönyv
 • RÓNAY–díj (a végzős tanulók esetében)
  (önkormányzati díj)
 • a „Jó tanuló – jó sportoló” – díj
  (önkormányzati díj)
 •  

V. Zárórendelkezések

 • Iskolánk házirendje az általános iskola 1. évfolyamának első tanítási napjától, ballagásunk napjáig ránk nézve kötelező érvényű.
 • A házirendet időről-időre szükség szerint módosítjuk.